Ban giao hệ thống camera 4.0 – Công ty Thanh Huyền – Trạm xăng dầu cảng Đà Nẵng