Triển khai thi công hệ thống chuông báo giờ tự động Trường Nguyễn Bĩnh Khiêm Đà Nẵng

  • Trung tâm báo giờ 56 lần chuông.
  • 4 Chuông báo được bố trí điều quanh trường.
Hệ thống chuông báo giờ tự động trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Đà Nẵng
Hệ thống chuông báo giờ tự động trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Đà Nẵng
Hệ thống chuông báo giờ tự động trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Đà Nẵng
Hệ thống chuông báo giờ tự động trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Đà Nẵng