Công ty Châu Ngọc Long triển khai hệ thống camera, mạng wifi, mạng nội bộ hệ thống Draft Beer

  • Hệ thống camera
  • Hệ thống wifi
  • Hệ thống mạng
  • Hệ thống điện thoại nội bộ

Draft Beer