ĐẦU GHI DS-7304HGHI-SH

13,370,000 13,070,000

ĐẦU GHI HD TURBO DVR

ĐẦU GHI DS-7304HGHI-SH

13,370,000 13,070,000

Chi tiết