Camera doanh nghiệp chế xuất Theo khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

5/5 - (1 bình chọn)

Camera doanh nghiệp chế xuất Theo khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống camera

Liên hệ bộ phận dự án tư vấn và báo giá: 0905678759

Trích đầy đủ công văn: Tại đây

1. Yêu cầu về vị trí lắp đặt

1.1. Yêu cầu chung

a) Hệ thống ca-mê-ra giám sát tại DNCX bao gồm hệ thống ca-mê-ra quan sát các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa. Trong đó các vị trí lưu giữ hàng hóa bao gồm các khu vực tại DNCX được sử dụng để lưu giữ hàng hóa như kho, bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác. Đối với các khu vực khác tại DNCX được bố trí để sản xuất, sử dụng hàng hóa, máy móc, thiết bị như nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn … thì không yêu cầu có ca-mê-ra quan sát.

b) Góc quay của ca-mê-ra ở các vị trí tại cổnạ/cửa ra vào DNCX phải đảm bảo ghi hình rõ thông tin biển số xe, số Container (nếu có) của phương tiện ra, vào DNCX. Phương tiện qua cổng phải đảm bảo tốc độ, đúng làn đường quy định để ca-mê-ra có thể ghi hình thông tin phương tiện.

c) Đối với bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác: ca-mê-ra giám sát phải cho phép quan sát toàn cảnh bãi lưu giữ hàng hóa của DNCX;

d) Đối với kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác có cống/cửa ra vào: ca-mê-ra giám sát tại cổng/cửa ra/vào khu vực lưu giữ hàng hóa

camera hai quan khoan 10 dieu 1 18
camera hai quan khoan 10 dieu 1 18

ghi rõ hình ảnh hoạt động đưa hàng hoá ra/vào kho lưu giữ; ca-mê-ra trong kho (nếu có) phải cho phép quan sát toàn cảnh kho lưu giữ hàng hóa của DNCX.

e) DNCX có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

e.l) Lập sơ đồ vị trí lưu giữ hàng hóa, vị trí lắp đặt ca-mê-ra giám sát có đánh số thứ tự, ghi chú để theo dõi, quản lý và gửi Chi cục Hải quan quản lý 01 bản khi thực hiện kiểm tra điều kiện kiểm tra giám sát hải quan;

e.2) Mở sổ nhật ký theo dõi tình trạng hoạt động và cập nhật đầy đủ tình hình đối với trường hợp mất điện, không hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng theo thời gian, vị trí, số thứ tự mắt hoặé hệ thống ca-mê-ra giám sát đã được lập trên sơ đồ;

e.3) Thông báo đầu mối, số điện thoại liên lạc cho Chi cục Hải quan quản lý và kịp thời báo cáo những trường hợp phát sinh sự cố hệ thống ca-mê-ra giám sát; trường hợp có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, mất điện thì báo cáo bằng văn bản, đồng thời cập nhật vào sổ nhật ký phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan hải quan.

1.2. Yêu cầu các vị trí phải kết nối trực tuyến dữ liệu hình ảnh ca-mê- ra vói cơ quan hải quan quản lý DNCX

a) Dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra tại các vị trí sau phải kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan:

– Cổng/cửa ra vào DNCX;

– Cổng/cửa ra vào kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm; kho phế liệu, phế phẩm (nếu có);

– Bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác;

– Phía trong kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác (nếu có trang bị ca-mê-ra giám sát).

b) Các vị trí khác yêu cầu phải lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát, DNCX thực hiện lưu giữ tại doanh nghiệp theo quy định, cung cấp cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

1.3. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu của hệ thống ca-mê-ra giám sát

a) Đối với các DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có) hoặc văn bản của cơ quan đăng
ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có
hiệu lực thi hành (25/04/2021); các DNCX thành lập sau thời điểm 25/4/2021 và
trước thời điểm Quyết định này có hiệu ỉực thi hành, đang trong quá trình hoạt

5 động và đã trang bị hệ thống ca-mê-ra giám sát: không yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuạt tối thiểu.

b) Đối với DNCX thành lập sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực:

b.l) Hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu theo Phụ lục đính kèm Quyết định này;

b.2) Cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tôi thiêu của Hệ thông ca-mê-ra giám sát của DNCX căn cứ trên cơ sở tài liệu kỹ thuật do DNCX cung cấp và cam kết của DNCX về việc đáp ứng tiêu chuẩn trong biên bản kiểm tra.

2. Yêu cầu về kết nối, lưu trữ

2.1. về giải pháp kết nối

a) Hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX phải kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan qua mạng Internet hoặc kênh truyền riêng trong đó ưu tiên qua mạng Internet.

Trường hợp DNCX lựa chọn phương án kết nối qua kênh truyền riêng, cần liên hệ với cơ quan hải quan cùng xây dựng giải pháp kết nối phù hợp, đảm bảo tính sẵn sàng, tương thích giữa hạ tầng của DNCX và của cơ quan hải quan. Việc đầu tư, triển khai kênh truyền riêng do DNCX chịu trách nhiệm thực hiện.

b) DNCX chủ động và chịu trách nhiệm triển khai lắp đặt hệ thống ca-mê- ra và giải pháp kết nối. Ngay sau khi hoàn thành kết nối, DNCX có văn bản thông báo tới cơ quan hải quan tài khoản truy cập hệ thống, phương pháp truy cập hệ thông đê cơ quan hải quan thực hiện giám sát theo quy định.

2.2. về yêu cầu lưu trữ dữ liệu

a) Phương thức lưu trữ: Hình ảnh phải được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ tại DNCX. DNCX tự chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo mật hình ảnh ca-mê-ra. Việc lưu trữ hình ảnh phải đảm bảo cho phép cơ quan hải quan truy cập và khai thác mọi thời điểm khi có yêu cầu kiểm tra.

b) Thời gian lưu trữ: Dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý DNCX và được lưu giữ tại DNCX tối thiểu 12 tháng.

c) Chuẩn dữ liệu lưu trữ: DNCX chủ động lựa chọn phần mở rộng của tệp hình ảnh theo các phần mở rộng mà ca-mê-ra của DNCX hỗ trợ, tuy nhiên phải đảm bảo quy định tiêu chuẩn kỹ thuật tại Phụ lục I “Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu đối với hệ thống ca-mê-ra tại D N C X ’ ban hành kèm theo Quyết định này. DNCX phải cung cấp, công bố và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu công bố cũng như về sự tương thích của hệ thống ca-mê-ra với yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại quy định này.

d) Yêu cầu về khai thác dữ liệu: Căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, DNCX phải cung cấp tài khoản, mật khẩu, quyền truy cập hệ thống ca-mê-ra giám sát để

6 công chức hải quan giám sát. DNCX phải sẵn sàng kết xuất, cung cấp dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra theo yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan.

2,3. về xử lỷ đối với trường hợp sự cố

a) Đối với sự cố về ca-mê-ra và trang thiết bị đi kèm nằm trong hệ thống ca-mê-ra:

– Đối với các ca-mê-ra và trang thiết bị đi kèm nằm trong hệ thống ca-mê- ra giám sát của DNCX: DNCX có trách nhiệm vận hành, bảo trì định kỳ, thay thế đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục 24/7.

– Khi có sự cố liên quan đến hệ thống ca-mê-ra giám sát: DNCX cần thông báo cho cơ quan hải quan để thống nhất phương án giám sát trong thời gian chờ khắc phục sự cố theo Phụ lục II Mau “Thông báo sự cố hệ thống ca-mê-ra giảm sát của DNCX’ban hành kèm theo Quyết định này. DNCX có trách nhiệm sửa chữa, thay thế thiết bị trong thời gian tối đa 10 (mười) ngày làm việc để phục hồi hoạt động của hệ thống. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, DNCX chưa hoàn thành việc phục hồi hoạt động của hệ thống thì phải có văn bản thông báo lý do cụ thể, dự kiến thời gian hoàn thành gửi cơ quan hải quan quản lý DNCX biết.

– Đối với ca-mê-ra giám sát tại cổng/cửa ra/vào DNCX, trong quá trình gián đoạn ghi nhận hình ảnh ca-mê-ra do sự cố, DNCX có trách nhiệm lập sổ theo dõi, ghi rõ số xe, so container (nếu có), thời gian ra/vào DNCX và xuất trình cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

b) Đối với sự cố kênh truyền:

– Đối với kênh truyền qua Internet: DNCX chịu trách nhiệm giám sát, vận hành, xử lý sự cố đối với đường truyền tại đầu phía doanh nghiệp.

– Đối với kênh truyền riêng của DNCX kết nối đến cơ quan hải quan: DNCX chịu trách nhiệm giám sát, vận hành, xử lý sự cố đối với đường truyền và thiết bị đầu cuối của doanh nghiệp đặt tại cơ quan hải quan.

– Trong quá trình gián đoạn kênh truyền, DNCX phải đảm bảo lưu trữ dữ liệu liên quan đên hệ thông ca-mê-ra giám sát và sẵn sàng cung câp khi có yêu cầu của cơ quan hải quan. DNCX cần thông báo cho cơ quan hải quan để thống nhât phương án giám sát trong thời gian chờ khăc phục sự cô theo Phụ lục II Mâu “Thông bảo sự cố hệ thống ca-mê-ra giảm sát của D N C X ’ kèm theo Quyết định này. DNCX có trách nhiệm khắc phục trong thời gian tối đa 03 (ba) ngày làm việc để phục hồi hoạt động của hệ thống. Trường hợp cỊuá thời hạn nêu trên, DNCX chưa hoàn thành việc phục hồi hoạt động của hệ thống thì phải có văn bản thông báo lý do cụ thể, dự kiến thời gian hoàn thành đến cơ quan hải quan quản lý.

c) Giám sát hải quan trong quá trình gián đoạn do sự cố:

– Chi cục hải quan quản lý DNCX phân công công chức phối hợp với DNCX theo dõi quá trình xử lý sự cố, cập nhật tình hình xử lý theo ngày làm việc;

– Trên cơ sở đánh giá rủi ro đối với từng DNCX, Chi cục trưởng quyết định biện pháp giám sát đối với DNCX trong quá trình gián đoạn hình ảnh ca-mê-ra giám sát do sự cố;

– Thời gian khắc phục sự cố sớm và việc chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan hải quan trong xử lý sự cố hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX được xem là tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro, mức độ tuân thủ pháp luật của DNCX.

3. Bảo đảm an ninh an toàn và bảo mật thông tin

Các bên có trách nhiệm tự chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trong hệ thống của từng bên, trong đó:

a) Đối với DNCX: DNCX có trách nhiệm bảo mật hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp và bảo mật đầu giao diện kết nối với cơ quan hải quan; đồng thời đảm bảo hệ thống mạng của doanh nghiệp không là môi trường để hacker lợi dụng tân công hệ thông thông tin của cơ quan hải quan. DNCX có thê tham khảo áp dụng một số giải pháp bảo mật trên đường truyền như: mã hóa dữ liệu, xác thực đa nhân tố, kết nối qua kênh VPN…để bảo mật thông tin của mình. Khuyến khích các doanh nghiệp xác định cấp độ và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho hệ thống ca-mê-ra giám sát theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/04/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. DNCX có trách nhiệm quản lý thông tin kết nối, tài khoản kết nối đã bàn giao cho cơ quan hải quan không để lộ lọt cho bên thứ ba.

b) Đối với cơ quan hải quan:

– Cơ quan hải quan có trách nhiệm bảo mật hệ thống thông tin của mình và bảo mật đầu giao diện kết nối với DNCX; đồng thời đảm bảo hệ thống mạng của cơ quan Hải quan không là môi trường để hacker lợi dụng tấn công hệ thống thông tin của DNCX. Cơ quan hải quan, công chức hải quan được phân công có trách nhiệm tiếp nhận thông tin kết nối, tài khoản kết nối do DNCX bàn giao không để lộ lọt cho bên thứ ba.

– Tuân thủ các “Hành vi bị nghiêm cấm” nêu tại Điều 7 – Luật An toàn thông tin mạng và “Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng” nêu tại Điều 8 – Luật An ninh mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905678759